Условия за ползване
   Начало       Новини       Продукти и услуги       Сервиз и поддръжка       За нас       Контакти   


Правила и условия за ползване на информацията в сайта

ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО УЕБ САЙТА www.anka.bg ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ, РАЗБИРАТЕ ГИ И ИЗРАЗЯВАТЕ ПЪЛНО СЪГЛАСИЕ С ТЯХ

Тези правила и условия за ползване (наричани по долу “Споразумение”) описват условията, които се прилагат при ползване от Ваша страна, на този уеб сайт. Ако не се съгласите да бъдете обвързан от правилата и условията на това Споразумение, моля не използвайте уеб сайта. Използването от Ваша страна на определени страници или услуги от този уебсайт може да подлежи на допълнителни условия за ползване, за които ще се изисква Вашето съгласие преди да Ви бъде даден достъп до тях.

Собственост

Този уеб сайт и домейнът www.anka.bg са собственост на ЕТ "АНКА – Анка Пеева – Милен Пеев" (наричана по долу АНКА) с ЕИК/БУЛСТАТ: 206154929, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. "Княз Борис 1-ви" 143, вх. Б, e-mail: info@anka.bg и тел за връзка: 02 / 988 82 67.

Влизане в сила

АНКА може по всяко време да преразгледа или измени това Споразумение, или да предвиди нови условия за ползване на този уеб сайт. Такива промени, преразглеждания или изменения влизат в сила незабавно след тяхното публикуване, без нужда от предварително уведомление. Всяко използване на уеб сайта от Ваша страна след промяна на Споразумението ще се счита за приемане на тези промени, преразглеждания или изменения.

Обхват на правото за ползване

АНКА Ви позволява да разглеждате, използвате и съхранявате данни в единично копие от този уеб сайт единствено за Ваша лична информация, с цел не-търговско ползване. Освен ако не е указано друго, никаква част от публикациите, материалите или софтуера, налични на този уеб сайт не може да бъде копирани, прехвърляни или съхранявани в система за съхраняване на данни за други цели, нито може да бъдат разпространявани отново в какъвто и да е вид и под каквато и да е форма за други цели, без изричното писмено разрешение на АНКА.

ТОЗИ УЕБ САЙТ НЕ ПРЕДОСТАВЯ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ

Съдържанието на този сайт е предназначено да бъде източник на обща информация във връзка с обхванатите теми и се предоставя само при условия „както е“ и „каквото е налично“. Вие следва да потвърдите изложената информация, която се съдържа тук и от други източници, както и да разглеждате, преценявате и използвате изложената информация внимателно заедно с Вашия личен лекар или УНГ специалист. АНКА не се ангажира с предоставянето на медицински или други професионални съвети или услуги чрез този уеб сайт и предоставената информация няма за цел да замести медицинските съвети, предоставени от лекар. Ако желаете или имате нужда от такива услуги или съвети, Вие следва да се консултирате с Вашия личен лекар или УНГ специалист. Вие не следва да приемате публикуването на материали от страна на АНКА като потвърждение на съдържанието им или като гаранция за каквато и да е стратегия, препоръка или лечение.

Вие се съгласявате да спазвате приложимото законодателство и да не причинявате щети или прекъсвания на този уебсайт. Вие разбирате, че АНКА може да преустанови, промени или ограничи използването от Ваша страна на уебсайта по каквато и да е причина и без предупреждение.

Този уебсайт е предвиден за ползване от потребители в България. Използвайки този уебсайт, Вие декларирате, че сте поне на осемнадесет (18) години и сте резидент в България.

БЕЗ ГАРАНЦИИ

ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРИ УСЛОВИЯ „КАКТО Е“ И „КАКВОТО Е НАЛИЧНО“ БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ПО ПРЕМЪЛЧАВАНЕ ОТНОСНО ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ТОЧНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ НА НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ. АНКА НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ТОЧНОСТ, ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ, АКТУАЛНОСТ ИЛИ НАДЕЖДНОСТ НА КОЙТО И ДА Е ОТ МАТЕРИАЛИТЕ, ДОСТЪПЕН ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБ САЙТ. ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ДА Й СЕ ДОВЕРИТЕ И ДА Я ИЗПОЛЗВАТЕ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ И НА МАТЕРИАЛИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК И ВАША ОТГОВОРНОСТ. АНКА НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ САЙТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗПРОБЛЕМНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ НА КОЙТО И ДА Е ОТ ПУБЛИКУВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. АНКА ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ДОГОВОРНА, ДЕЛИКТНА, КОНКРЕТНА ИЛИ ДРУГА, ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЪПЪТСТВАЩИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ВРЕДИ, НАСТЪПИЛИ ОТ ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ САЙТА, ДОРИ АКО АНКА Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДОСТЪПНОСТ И НАДЕЖДНОСТ, НА КОЯТО И ДА Е ЧАСТ, ОТ КОЙТО И ДА Е МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА ИЛИ КОИТО ВЪЗНИКВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЛИ ЗАБАВЯНИЯ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЛИ ДО ПОЛЗВАТЕЛЯ, ПРОБЛЕМИ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ВРЪЗКИ С УЕБ САЙТА ИЛИ ВИРУСИ И ЗЛОВРЕДНО СЪДЪРЖАНИЕ, С КОИТО ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ СА ЗАРАЗЕНИ ЦЕЛИЯ ИЛИ ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, ВОЙНА, ТЕРОРИЗЪМ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ, КРАЖБА ИЛИ РАЗРУШАВАНЕ, НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО УЕБ САЙТА ИЛИ СВЪРЗАНА С НЕГО ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ПРОГРАМИ.

Информация, предоставена от ползвателите

Определени зони от този уеб сайт Ви дават възможност да изпращате съобщения по електронна поща или по друг начин, с което да предоставяте обратна връзка или информация на АНКА.

Вие изразявате съгласието си, че чрез предоставяне на информация:
• Ако сте лекар, няма да предоставяте каквато и да е информация, която назовава директно пациент или такава, за която не разполагате с всички необходими съгласия и разрешения за разкриването й;
• Ще предоставяте само информация, която е в съответствие с приложимото право и няма да е обидна, клеветническа, нецензурна, незаконосъобразна, заплашителна, повтаряща се или по друг начин неподходяща, не съдържа вируси или друг софтуер, който може по негативен начин да засегне функционирането на компютъра на друго лице;
• Вие разбирате и се съгласявате, че данните, предоставени като обратна информация ще се считат за неповерителни;
• Вие предоставяте на АНКА неотменимо право да използва, копира, изменя, публикува, представя, прехвърля и разкрива тази информация чрез всякаква медия в съответствие с настоящото Споразумение за ползване и, където е законово позволено се отказвате от всякакви морални права, които бихте могли да имате върху такава информация. В съответствие с всички приложими закони, АНКА има право да използва тази информация, включително всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, които се съдържат в нея по каквито и да било причини и начини.

Използване на споделена информация

АНКА си запазва правото и Вие упълномощавате АНКА да използва и прехвърля цялата информация във връзка с Вашето използване на този уеб сайт, както и цялата предоставена от Вас информация по всякакъв начин, който не противоречи на настоящото Споразумение за ползване и на приложимите закони.

Търговски марки

Търговските и запазени марки и техните графични изображения (заедно наричани „Търговски марки“) използвани на този уебсайт са регистрирани Търговски марки на АНКА и нейните партньори. Нищо, което се съдържа на този уебсайт не представлява предоставяне, подразбиране или потвърждение, на лиценз или право върху Търговските марки за тяхното ползване от трети страни. Неоторизираното използване на която и да е от търговските марки може да представлява нарушение на законите за търговски марки.

Авторски права

Този уеб сайт е обект на защита от Закона за авторското право и сродните му права както и от законите за защита на авторското право, приложими в Европейския съюз. Освен за свое собствено информационно, лично, не-търговско ползване, за каквото сте получили разрешение по-горе, Вие нямате право да копирате, изменяте, възпроизвеждате или разпространявате дизайна или изгледа на уеб сайта, нито на индивидуалните страници, техния дизайн или изглед, както и на каквато и да е част от тях извадена от контекста, без писменото разрешение на АНКА. Това се отнася и за вграждането на уеб сайта или части от него в рамка на друг сайт, чрез frame, iframe или друга технология за вграждане на съдържание в браузър. Последното е строго забранено и ще се счита за грубо нарушаване на Закона за авторското право и сродните му права.

Информация, новини и прес съобщения

Този уеб сайт може да съдържа информация, новини и/или прес съобщения относно АНКА и нейните партньори. Тъй като тази информация се счита за точна към датата, на която е изготвена, АНКА отхвърля всякакво задължение или отговорност за актуализиране на тази информация, новини или прес съобщения. Информация относно трети страни, различни от АНКА и нейните партньори, която се съдържа в тези новини, прес съобщения или други, не може да се счита като надеждна на основание, че е предоставена или потвърдена от АНКА.

Връзки

Този уеб сайт може да съдържа връзки и препратки към уеб сайтовете на нашите партньори, както и към уеб страници на трети страни. Свързаните сайтове не са под контрола на АНКА и АНКА не носи отговорност за съдържанието, на който и да е друг уеб сайт, свързан с този уеб сайт. Тези връзки не означават потвърждение от страна на АНКА на материалите на другите сайтове и АНКА отхвърля всякаква отговорност във връзка с Вашия достъп до такива свързани уеб сайтове. АНКА предоставя връзки към други уеб сайтове като удобство за потребителите си и достъпът до тях чрез този уеб сайт се извършва изцяло на Ваш собствен риск.

Бисквитки (Cookies)

Този уеб сайт не използва проследяващи бисквитки (cookies) и не съхранява информация за посетителите, извън нужните данни за техническото обезпечаване на връзката и обмен на информация между Вашето устройство за достъп до интернет и сървъра на АНКА. Тези данни могат да включват IP адрес, информация за ползваната операционна система, информация за дисплея и др. специфични данни, които нямат за цел и не могат да бъдат използвани за Вашето персонално идентифициране.

Местоположение и приложимо право

Този уеб сайт се поддържа от АНКА. Тези условия се подчиняват на правото на България без да се позовават на правилата за избор на закон. Всеки иск или спор, произтичащ от или свързан с настоящото Споразумение, подлежи на изключителната юрисдикция на Софийски Градски Съд. АНКА не предоставя гаранции, че информацията на уеб сайта е подходяща или налична за ползване на други места извън България. Тези, които вземат решение да се свържат с този уеб сайт от други места, правят това по своя собствена инициатива и носят отговорност за спазването на приложимите местни закони.

Нарушения и допълнителни политики

АНКА си запазва правото да претендира всякакво обезщетение за нарушения на тези Условия за ползване, включително правото да блокира достъпа от определен интернет адрес до този уеб сайт.

Право на обезщетение

Ако нарушите, което и да е от тези условия за ползване или злоупотребите с ползването на този уеб сайт, Вие изразявате съгласието си да защитавате, обезщетите и компенсирате настъпването на вреди за АНКА, негови служители, директори, работници, представители или лицензополучатели от всякакъв вид отговорност, включително разходи, разноски, адвокатски хонорари, която може да възникне от или да бъде свързана с Вашето нарушение или злоупотреба при ползване.

Въпроси

Ако имате въпроси относно това Споразумение, моля свържете се с АНКА на адрес info@anka.bg или на тел. 02 / 988 82 67.

Последна актуализация на 07.12.2021 г.


[ 🏠 Начало ]   [ 🔼 Горе ]   [ Новини ]   [ Продукти и услуги ]   [ Сервиз и поддръжка ]   [ За нас ]   [ Условия за ползване ]   [ Политика за поверителност ]   [ Контакти ]   [ Facebook ]


🏠 Начало
🔼 Горе
Новини
Продукти и услуги
Сервиз и поддръжка
За нас
Условия за ползване
Политика за поверителност
Контакти
Facebook

© 1999-2024 АНКА. Всички права запазени.