Политика за поверителност
   Начало       Новини       Продукти и услуги       Сервиз и поддръжка       За нас       Контакти   


Информация за правата на потребителите относно защитата на личните им данни

Обща информация

От 25 май 2018 г. e в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на държавно регулирани продукти и услуги, АНКА отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за извършването на нашата дейност и ги пази отговорно, съгласно всички изисквания на действащото национално и европейско законодателство.

Администратори на лични данни

"ЕТ АНКА – Анка Пеева - Милен Пеев" – вносител и търговец на едро на медицински изделия и апаратура

ЕИК/БУЛСТАТ: 206154929
Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. "Княз Борис 1-ви" 143, вх. Б
E-mail: info@anka.bg
Телефон.: 02 / 988 82 67

"АНКА" ЕООД – разпространител и търговец на дребно на медицински изделия и апаратура

ЕИК/БУЛСТАТ: 175348306
Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. "Княз Борис 1-ви" 143, вх. Б
E-mail: clients@anka.bg
Телефон.: 02 / 988 82 69

ЕТ "АНКА – Анка Пеева - Милен Пеев" и "АНКА" ЕООД осъществяват дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Ние събираме Вашите лични данни във връзка с продажбата и предоставянето на услуги по отношение на закупените продукти, като напр. настройки на слухови апарати, куриерски услуги и др. на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
• изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• изпълнение на задълженията ни към Вас;
• спазване на Закон за интеграция на хората с увреждания, Правилник за прилагане на ЗИХУ, Закон за счетоводството, Закон за ДДС
• спазване на други законови задължения и изисквания, които се прилагат спрямо нас;

(2) ЕТ "АНКА – Анка Пеева - Милен Пеев" и "АНКА" ЕООД са администратори на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Ние предоставяме вашите данни в съответствие с изискванията на МТСП, АСП, АХУ, както и на всички други държавни структури и агенции, имащи отношение към изплащането на целеви помощи за закупуване на медицински изделия или по други въпроси и дейности, изисквани в действащата към настоящия момент нормативна уредба.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме данните, които Вие ни предоставяте във връзка с продажбата на предлаганите от нас продукти и предоставянето на услуги по отношение на използване и поддръжка на закупените продукти, включително за следните цели:
• покриване на медицински стандарти;
• изпълнение на договори;
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• куриерски услуги;
• други законово изисквани цели.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) Ние може да обработваме и съхраняваме личните данни с цел защита следните наши легитимни интереси:
• изпълнение на законовите ни задължения към НАП, НСИ, МТСП, НЗОК, АХУ, АСП, МВР и други държавни и общински органи.

Видове лични данни събирани от нас

Чл. 3. (1) Ние може да събираме (частично или в цялост) следните лични данни за съответните изброени цели:
• Име, адрес, e-mail, и/или телефон - събирани за контактна информация или куриерски услуги, с цел за обратна връзка с Вас и изпращане на стоки чрез куриер;
• Име, ЕГН, възраст, медицински данни и/или изследвания - събирани за формиране на профил, с цел за индивидуално настройване на предлаганите от нас медицински изделия;
• Име, ЕГН, адрес, данни от документ за самоличност и/или социално-осигурителен статус - събирани за създаване на регистър и издаване на фактури, с цел изпълнение на изисквания по закон при осчетоводяване на покупки и при получаване на целева помощ за закупуване на медицински изделия от хора с увреждания.

(2) Ние извършваме следните операции с личните данни за съответните изброени цели:
• Въвеждане, обработка и съхранение на хартиен и/или електронен носител на вашите данни с цел предоставяне и настройване на съответните продукти и за максимално качество на предлаганите услуги;
• Въвеждане, обработка и съхранение на хартиен и/или електронен носител на вашите данни с цел изпълнение на всички законови изисквания.

(3) Ние не събираме следните данни и не извършваме следните операции с личните данни:
• данни за расов или етнически произход;
• данни за политически, религиозни или философски убеждения, или за членство в партийни и синдикални организации;
• генетични и биометрични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;
• автоматична обработка за взимане на решения на база предоставените лични данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Ние съхраняваме вашите данни за срок не по-малък от 5 години, считано от последния Ви контакт с нас за покупка или за услуга, касаеща предишна покупка на медицинско изделие. След изтичането на този срок, ние полагаме необходимите грижи за да премахнем и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Ние съхраняваме личните данни, които е необходимо да пазим по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока, описан в (1) по-горе.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработването на личните данни по всяко време - за целта следва да подадете писмено искане към нас на посочените по-горе координати, като удостоверите своята идентичност и самоличност. Оттеглянето на Вашето съгласие касае само данните, предоставени и събирани с цел продажба, настройване и използване на предлаганите от нас продукти и услуги и не касае данните, изисквани по закон.
(2) Вие имате право на достъп и информация относно Вашите лични данни, събирани, обработвани и съхранявани от нас - за целта следва да подадете писмено искане към нас на посочените по-горе координати, като удостоверите своята идентичност и самоличност. Ние ще Ви предоставим исканата информация в подходящ вид и в срок до 30 дни от потвърждаване на Вашата самоличност, като си запазваме правото да изискваме заплащане на такса по наше усмотрение за така предоставената услуга.
(3) Вие имате право да коригирате Вашите лични данни, обработвани и съхранявани от нас - за целта следва да подадете писмено искане към нас на посочените по-горе координати, като удостоверите своята идентичност и самоличност. Ние ще направим нужните корекции в срок до 30 дни от потвърждаване на Вашата самоличност, като си запазваме правото да изискваме заплащане на такса по наше усмотрение за така предоставената услуга.
(4) Вие имате право да изискате изтриването на личните данни по всяко време - за целта следва да подадете писмено искане към нас на посочените по-горе координати, като удостоверите своята идентичност и самоличност. Изтриването касае само данните, предоставени и събирани с цел продажба, настройване и използване на предлаганите от нас продукти и услуги и не касае данните, изисквани по закон.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Чл. 6. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

Седалище: гр. София
E-mail: kzld@government.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Последна актуализация на 07.12.2021 г.


[ 🏠 Начало ]   [ 🔼 Горе ]   [ Новини ]   [ Продукти и услуги ]   [ Сервиз и поддръжка ]   [ За нас ]   [ Условия за ползване ]   [ Политика за поверителност ]   [ Контакти ]   [ Facebook ]


🏠 Начало
🔼 Горе
Новини
Продукти и услуги
Сервиз и поддръжка
За нас
Условия за ползване
Политика за поверителност
Контакти
Facebook

© 1999-2024 АНКА. Всички права запазени.