Новини
   Начало       Новини       Продукти и услуги       Сервиз и поддръжка       За нас       Контакти   
Сайтът на АНКА вече е с нов облик и отзивчив дизайн
Автор: АНКА
Дата: 08.12.2021

Добре дошли в обновения сайт на АНКА, на който ще намерите най-новите ни пред­ложе­ния в сферата на слухо­проте­зира­нето със слухови апарати Widex, всичко необходимо за реха­били­тацията на говора и защитата на ларинкса и трахео­стомата от Servona и Labex, персо­нални апарати за инвитро употреба при изме­рване на кръвна захар и лактат от Infopia и Arkray, както и съвременна аудио­логична и лабо­раторна апаратура от Interacoustics и Infopia.

Новият дизайн на сайта ни е опростен, олекотен и съще­вре­менно гъвкав и отзивчив, като изглежда еднакво добре, както на големи компю­търни мони­тори, така и на малките екрани на различ­ните модели смарт телефони и таблети. Почти всички кате­гории вече са попъл­нени със съответ­ните продукти и пълната инфор­мация за тях, като само няколко страници все още препращат към предишната версия на сайта. Старата версия на уебсайта ни все още е функцио­нална, като на нея може да се открие инфор­мацията за по-старите продукти, пове­чето от които вече са спрени от произ­вод­ство. Имайте предвид обаче, че той не е пригоден за показване на смарт устрой­ства и няма да бъде обно­вяван и под­държан занапред. Очак­вайте в близ­кото бъдеще и откри­ването на нашия елек­тронен магазин, където лесно и бързо ще можете да поръчвате необхо­димите ви аксесоари и консу­мативи.

При въпроси и нужда от допъл­нителна инфор­мация или при открити грешки и неточ­ности в новия ни сайт, моля пишете ни на e-mail адрес info@anka.bg.


[ 🏠 Начало ]   [ 🔼 Горе ]   [ Новини ]   [ Продукти и услуги ]   [ Сервиз и поддръжка ]   [ За нас ]   [ Условия за ползване ]   [ Политика за поверителност ]   [ Контакти ]   [ Facebook ]


🏠 Начало
🔼 Горе
Новини
Продукти и услуги
Сервиз и поддръжка
За нас
Условия за ползване
Политика за поверителност
Контакти
Facebook

© 1999-2022 АНКА. Всички права запазени.